Info – Stiftelsesmøte – etablering av Bore Bedehusforsamling

I denne siste oppdateringen før sommerferien ønsker vi å informere litt om resultatene av undersøkelsen vi hadde i mai, samt planer for stiftelsesmøte og formell etablering av forsamlingen 23.august.

Resultater fra undersøkelse

I midten av mai la vi ut en artikkel på nettsidene der vi stilte spørsmålet: Hadde vi stiftet forsamling nå – ville du blitt med? Informasjon om denne “undersøkelsen” ble også sendt til alle dagens medlemmer av Bore Bedehus.

Vi er veldig glade for god og positiv respons på denne undersøkelsen. For oss i interimstyret var det viktig å få en bekreftelse på at forsamlingen fortsatt stiller seg bak vedtaket fra årsmøtet, og vil være med på etableringen av Bore Bedehusforsamling.

Av de som svarte elektronisk så har 30 personer (ca. 90%) som representerer ca. 18 familier svart positivt på spørsmålet vi stilte, altså at de vil være med å stifte forsamling. Av de gjenværende 10% var halvparten usikre, og den andre halvparten svarte at de ikke blir med. I tillegg har vi fått noen positive tilbakemeldinger muntlig, slik at vi anslår at ca. 40 personer har gitt positiv tilbakemelding. Dette gir oss i interimstyret et godt grunnlag (og motivasjon) for å jobbe videre med planlegging av stiftelsesmøtet og oppstart søndag 23.august som tidligere annonsert.

Hva er et stiftelsesmøte?

Det vi skal etablere i offentlig forstand er en forening. For at en forening skal bli offentlig registrert og godkjent må det ligge et stiftelsesmøte til grunn. På dette møte legges fram forslag til lover, årskontingent og styre. Når en er enig om at dette er grunnlaget for foreningen/forsamlingen så skriver de frammøtte som ønsker det under på et stiftelsesdokument som så sammen med vedtatte lover blir registrert i foreningsregisteret i Brønnøysund. Oppfyller innsendt dokumentasjon krav til registrering blir en så registrert i foreningsregisteret og en utgjør fra da av et eget rettssubjekt. Dette gir en blant annet mulighet til å opprette bankkonti, ansette folk og søke om offentlig støtte.

Vedtekter for Bore Bedehusforsamling

Forslag til vedtekter for forsamlingen er tidligere gjort tilgjengelige via nettsidene og kan leses her (følg linken). Som det fremgår av vedtektene så vil forsamlingen bli tilsluttet Indremisjonsforbundet Rogaland og NLM Region Sørvest. Vedtektene er bygget på IMF og NLM sitt felles forslag til vedtekter for IMF/NLM-forsamlinger. Vi ber om at evt. kommentarer til vedtektene sendes til stab@borebedehus.no innen 1. august.

Kontingent, medlemskap og trossamfunn

Interimsstyret og styret for Bore Bedehus er enige om å ha separate medlemskap i Bore Bedehusforsamling og Bore Bedehus. Interimsstyret vil foreslå en lav årskontingent (100 kroner) til forsamlingen. Vi vil oppfordre alle som melder seg inn i Bore Bedehusforsamling til også å være medlemmer av Bore Bedehus, for på den måten også være med å ta ansvar for den videre driften av bedehuset.

Noen har tidligere stilt spørsmål om innmelding i Bore Bedehusforsamling har noen konsekvens for medlemskap i trossamfunn/kirkesamfunn. Her vil vi bare understreke at forsamlingen ikke er et trossamfunn, og en må ikke bytte trossamfunn for å være med i forsamlingen. Viser forøvrig til eget blogginnlegg om dette temaet.

Styre

På stiftelsesmøtet vil nåværende interimstyre bli foreslått som første ordinære styre for forsamlingen. Dette styret består idag av: Per Åge Berge, Geir Inge Byberg, Henny Marie Fylkesnes, Knut Erlend Haus, Asle Steibru, Grete Thorsen og Lars Kåre Skjørestad.

Stiftelsesmøte 23.august

Søndag 23. August er det som tidligere annonsert planlagt at vi starter opp igjen med Gudstjenester på Bedehuset. Stiftelsesmøtet vil bli avholdt i etterkant av Gudstjenesten. Her er alle velkommen til å delta. Alle som ønsker å være en del av den nye forsamlingen inviteres til å signere stiftelsesdokumentet som «medstiftere», men dette er ikke en forutsetning for å registrere seg som medlem av forsamlingen. Vi åpner samtidig opp for å registrere seg som medlem av forsamlingen.  

Innkalling og agenda for stiftelsesmøte

Til slutt vil vi ønske alle en god sommer, og hilse med 1.Kor. 9.24-26a:

Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den!  Alle som deltar i kamplekene, må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner, vi for å vinne en som aldri visner.  Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål.


Kommende arrangementer: